خرید
اصلا گیرم که گرفتی خودتو از همه دنیام
اصلا گیرم که بگیره گلومو بغض نفس هام
اصلا گیرم که شکستی منو با غروره بی جات
اصلا گیرم که تو تلخی من ازت کوتاه نمیام