خرید
من یه قایق شکسته توی دریای نگاهت
تشنگی هامو ندیدی نگفتی که شوره آبت
تو که آرزومو داشتی من بودم هر شب تو خوابت
چرا قصه اینجوری شد منم اینجا چشم به راهت