خرید
دختر که داری از همه عالم جدایی
کفره ولی میگم که انگاری خدایی
با خنده اش دل می شود هی ریشه ریشه
دختر عیارش بیسته و جنسش ز شیشه