خرید
از این تپش هایِ وجودِ توعه
که من فارغ از غصه هایِ بدم
طلوع کن توی شبهایِ حسرتم
تا که من خودم رو به سایه نَدَم