خرید
غریبه شدی واسم
یادمه گفتی تو تک ستارمی فقط پرتِ توعه حواسم
ولی، یهو مه گرفت چشاتو
ازم گرفتی دستاتو