خرید
ای خدا کاری بکن این زندگی عوض بشه
ابرهای سیاه برن خورشیدمون پیدا بشه
بسه دیگه انتظار و درد و رنج روزگار
آبی آسمون بذار پیدا بشه