خرید
تنها شدم باز...گزاشتی رفتی...
بارون اومد باز...برنگشتی...
چشامو بستم...سیاهی دیدم...
کاش نبودم...با تو هیچوقت...