خرید
قلبم درد میکند
خیلی وقت است غبار گرفته ، شکسته شده و بی استفاده
خیلی وقت است دیگر برایم تصمیم نمیگیرد
گوشه ی سینه ام ، ساکت ، بی تپش