خرید
قدم میزنم تو بارون
همدمم شده خیابون
واست دادم همه چیمو
دستای من میشه دستاتو بگیره اخه