خرید
من با ندای قلبم ترانه هامو ساختم
با حس ناب عشقم موندم و با تو ساختم
تک تک این دقایق تمومِ این روزا رو
به حرمتِ نگاهت من عاشقونه باختم