خرید
ای یل گردان حرم شیر مردان حرم
ساقی دشت کربلا قوت و جان حرم
مالک اشتر حسین عشق و باور حسین
ای گرد میدان نبرد دلبر و یار حسین