خرید
عاشقت بودم من تو نخواستی
باتو میموندم اگه میخواستی
تنهایی هاتو گذاشتی برام
مگه پیش من چی کم داشتی