خرید
آشوبه قلبم چند روزه نیستی
سراغتو از اینو اون همش میگیرم.
دلشوره و ترس جون به لبم کرد
از اضطرابِ رفتنت دارم می میرم.