خرید
روزی که به دنیا آمدم دلیل گریه هایم را نمیدانستم ، فقط آغوش یک زن را میشناختم
به یاد دارم چگونه دستان گرم آن زن روحم را نوازش میکرد
روزی که بزرگ شدم ، پیرتر شدم
ذره ذره از مادرم دورتر شدم ، دیگر محبت هایش برایم سنگین شده بود و برای او ، من هنوز همان کودک بودم .