خرید
دیوانه وآزرده و شوریده سرم کردی
آشفته پریشان بی بال و پرم کردی
در کشور عشق ... انگشت نمایم کردی
دیوانه تر از مردم دیوانه ی شهرم کردی