خرید
بگو چرا دوستم داری وقتی که من دوستت ندارم
دنیایِ تو آفتابیه وقتی دارم از دل میبارم
تو خیلی خوبی میدونم اما به عشقِ تو چه کارم
دلم نمیخواد رویِ این دلِ سادت من پا بذارم