خرید
آسمون من گله دارم از خودت
از شبای سوت و کور و ساکتت
آسمون تنم شکست از خستگی
پس کجاست بارون و اشک صادقت؟