خرید
زیبای من بانوی بی همتا امشب تماشایی شدی بازم
حُرم نفسهات شبِ میلادت جون میده به گیتار و آوازم
امشب برات میخونم از قلبم احساسِ من مالِ تو هرچی هست
یه عمره این دیونه قلبش رو رو هر کسی غیرِ تو عشقم بست