خرید
قدمامو با تو پاییز نم نم بارون چه حالی
میشه با برگ خزونش چه طرح ایده آلی
از این کجا قشنگتر میشه یه قاب بسازی
تو و منو حس خوب بی هیچ حرفه سیاسی