خرید
باید این بار سخن از دل پر راز کنم
سخنم را به هوای تو به پرواز کنم
باید از عشق بگویم که بدانند همه
باید از بودن تو من سخن آغاز کنم