خرید
بر بال ملائک سفر آغاز کنید
تا عرش خدا نغمه و آواز کنید
با نامِ شهیدِ تشنه لب پروازی
بر پهنه ی عاشقانه همراز کنید