خرید
خاطراته تو رو چون می خواستمت، دفن کردم
نسوزوندم اونا رو، خب، دوست داشتم برگردم
خالیه جات توو اتاقه تاریکه این خونه
خاطراتت جایه تو، حالا شدن هم دردم