خرید
از لحظه ای که دیدمت، قلبم داره تند میزنه
من عاشقه چشات شدم، این حرفه آخره منه
نمیدونم که من برات چی هستم ای نازنینم
تنم پیوند هر کسی به جز تو رو پس میزنه