خرید
میون لحظه های من حضور تو چقد کمه
روزای بی هم نفسی تمومشون رنگ شبه
فاصله ها چه بی رحم نمی شن ذره ایی کم
عزیز من چقدر غم ماه شبای ماتم