خرید
برای فرار از تنهایی پاییز
همیشه من شلوار جیب دار میپوشم
دو دستامو تا مچ تو جیبام میکردم
یه اهنگ غمگین و هدفون تو گوشم