خرید
آروم آروم نگاهت داره میاد به یادم
نرو دیگه نمیتونم که برس به دادم
حرف عاشق واسه هیچکی دوتا نمیشه
من از عاشقی دیگه هیچی سرم نمیشه