خرید
حتی که مجبوری دل کندن آسون نیست
سرمای بین ما دست زمستون نیست
تو خاطرات تو جایی نمیگیرم
تو ساده میری و من سخت میمیرم